• Pomoc materialna o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2020/2021

     W roku szkolnym 2020/2021 termin składania wniosków o stypendium szkolne upływa 15 września 2020 r. Stypendium przysługuje uczniom, którzy mieszkają na terenie Gminy Warka oraz ich dochód netto
     na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł.

     Pomoc realizowana będzie na wniosek strony w formie:

     • Stypendium szkolnego

     • Zasiłku szkolnego

     STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

     Stypendium nie przysługuje: uczniom klas zerowych, uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Warka.

     Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku
     nie może być większy niż kwota 528 zł.

     Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

     Zgodnie z art. 90 b ust. 3  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.
     z 2019 r. poz. 1481 ze zm.) pomoc materialna przysługuje:

     • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

     • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych-
      do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

      

     Stypendium szkolne może być udzielone w następującej formie:

     • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

     • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników

     • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy tylko uczniów szkół ponadpodstawowych i słuchaczy kolegiów);

     • świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w ww. formach nie jest możliwe lub celowe.

      

     Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie:

     • oryginałów faktur,

     • oryginałów rachunków imiennych.

     Powyższe dokumenty powinny zawierać:

     • nazwę wystawcy

     • datę wystawienia/sprzedaży,

     • nr dokumentu,

     • nazwę przedmiotu podlegającego refundacji,

     • formę zapłaty,

     • imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię
      i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego).

     Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

     Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

     Termin składania wniosków na stypendium szkolne upływa 15 września 2020 r.,
     w przypadku słuchaczy pracowniczych służb społecznych w terminie do 15 października
     2020 r., a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego- do dnia 15 lutego 2021 r.

     Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji: 

     1. Wniosku.

     2. Załącznika do wniosku potwierdzającego liczbę osób w gospodarstwie domowym ucznia.

     3. Zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie

     wniosku) tj.

     • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto,

     • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),

      • oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

      • zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

      • zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,

      • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z MOPS – zaliczka alimentacyjna,

      • odcinek renty/emerytury,

      • oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.

     Ww. oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

     1. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta
      ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu
      ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

     2. Wszyscy, którzy mają dochód poniżej 528 zł. obowiązkowo muszą dostarczyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny. Brak takiego zaświadczenia skutkuje odmową stypendium!

     Informacje dotyczące zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej

     Uwaga. Należy zwrócić uwagę na treść zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (OPS, MOPS).
     Zaświadczenie ma dotyczyć sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta.
     Tym samym informacja zawierająca tylko stwierdzenie, że student/rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy OPS nie jest informacją wystarczającą.

     Przedstawienie zaświadczenie, z którego nie wynika sytuacja dochodowa i majątkowa studenta i jego rodziny uznaje się za niedołączenie wymaganego w art. 88 ust. 4 zaświadczenia i organ przyznający świadczenia odmawia przyznania stypendium socjalnego.

      

     Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

     Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem 
     (wymagane są: pieczątka imienna, podpis, pieczątka nagłówkowa jednostki, data).

      

     • Uczniowie, którzy mieszkają i uczą się w szkołach podstawowych na terenie Gminy Warka składają wnioski w szkołach,

     • uczniowie, którzy mieszkają i uczą się w szkołach ponadpodstawowych na terenie Gminy Warka składają wnioski w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce
      ul. Wójtowska 1
      ,

     • uczniowie, którzy mieszkają na terenie Gminy Warka ale uczą się poza jej terenem składają wnioski w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce ul. Wójtowska 1.

      

     ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium
     w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia np. śmierci rodzica lub prawnego opiekuna, klęski żywiołowej, wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie) lub innych, szczególnych okoliczności.

     Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

     1. Mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Warka.

     2. W rodzinie zaistniało ww. zdarzenie.

     O zasiłek można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

     W zależności od zdarzenia do wniosku należy dołączyć:

     1. W przypadku śmierci rodzica- akt zgonu.

     2. W przypadku pożaru- zaświadczenie ze straży pożarnej (wskazujące na datę wystąpienia
      pożaru oraz wartość mienia).

     3. Inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.